Kiến thức Giao nhận vận tải, Logistics và Chuỗi cung ứng

30 Tháng Mười Một, 2020

“DÒNG THÔNG TIN” TRONG DỊCH VỤ LOGISTICS

“DÒNG THÔNG TIN” TRONG DỊCH VỤ LOGISTICS (VLR) “Dòng thông tin” được hiểu là một trong ba nhân tố (hàng hóa, tiền tệ, thông tin) tạo […]
30 Tháng Mười Một, 2020

XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG ĐÀN HỒI ĐỂ HỒI PHỤC SAU CÁC CÚ SỐC

Thiên tai, khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh là những rủi ro kinh doanh mà các công ty phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. […]
18 Tháng Hai, 2021

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Trong quản trị chuỗi cung ứng, logistics là một phần tối quan trọng. Logistics bao gồm Inbound Logistic và Outbound Logistic. Trong khi Inbound Logistic liên […]